Aydın Sağlıklı Gıda ve Danışmanlık A.Ş. (“Aydın veya Şirket” olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Raw For Us markamızın ürünlerine dair websitemiz üzerinden satış gerçekleştirdiğimiz için hizmetlerimizin kullanımı sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin KVKK’nın 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz. 

Topladığımız kişisel verileri, yasal bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması dahilinde güncelleme yapılacağını bildirmek isteriz. 

Kişisel verileriniz websitemizle veya personelimizle iletişime geçtiğiniz sırada yazılı ve/veya sözü olarak elektronik veya fiziksel ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Aydın ile paylaştığınız veriler Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Bilgileriniz, Doğum Yeri ve Tarihiniz, Adresiniz, Telefon Numaranız, E-Posta Adresiniz, Kredi Kartı Bilgileriniz, Satış Mağazımızı Ziyaretiniz Sırasında Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntü Kaydınız, E-posta ve Diğer Kanallar İle Paylaştığınız Diğer Verileriniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz; satış mağazamız, kurumsal internet sitemiz, mobil sitemiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Aydın tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Şirketimiz tarafından sunulan Mal ve hizmetleri tanıtmak, üyeleri tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, Aydın tarafından kurulan kulüplere/Raw For Us Aile Kulübüne üye kaydetmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak

Aydın tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Aydın’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

Aydın’ın ve Aydın’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

Kişisel verilerinizin Aydın tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Aydın Sağlıklı Gıda ve Danışmanlık Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler:

Aydın edinmiş olduğu kişisel verileri Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine bağlı olarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, söz konusu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde, ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklama koşulu ile KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen şartlara dayanarak işlemektedir. Aydın, topladığı kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder; verilerin hukuk dışı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak sağlamaktadır.

KVKK’nın 4. maddesine göre kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu doğrultuda güncel verilerinizin paylaşılmalı ve değişikliğe uğrayan bilgilerinizin değiştirilmesi konusunda yardımınızı rica ederiz. Aydın mevzuatta belirtilen süre kadar kişisel verilerinizi saklamakta, belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kullanıcı ve müşterinin ad-soyad ve iletişim bilgileri mevcut olması halinde ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu sözleşmesi gereğince ve 9 Ocak 2008 tarihi ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanınının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla (Paynet ve Bizimhesap) paylaşılabilecektir. 

Aydın, topladığı kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ve KVKK hükümlerine aykırı olarak 3. bir kişiye açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad. No.3, Tuzla, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu thebest@rawforus.com adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Aydın Sağlıklı Gıda ve Danışmanlık A.Ş.